Vad är egentligen Produktivitet och Effektivitet?

Produktivitet kommer från ordet produkt och att producera. Produktivitet är ett mätetal i procent.

Effektivitet är ett begrepp inom ekonomistyrningen som kompletterar produktivitetsbegreppet. Effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse.Produktivitet
Skillnaden mellan produktivitet och effektivitet är att:
Effektivitet definieras som:
Måluppfyllelse / Kostnader

Produktivitet definieras som:
Försäljningsintäkter / Kostnader 

Läs mer