Vad är egentligen Produktivitet och Effektivitet?

Produktivitet kommer från ordet produkt och att producera. Produktivitet är ett mätetal i procent. Effektivitet är ett begrepp inom ekonomistyrningen som kompletterar produktivitetsbegreppet. Effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse. Skillnaden mellan produktivitet och effektivitet är att: Effektivitet definieras som: Måluppfyllelse / Kostnader Produktivitet definieras som: Försäljningsintäkter / Kostnader